osko 2

20 ноября 2018 года Состоялось Заседание Общественного совета Карагандинской области

Материалы Заседания Общественного совета Карагандинской области

Повестка заседания

 1. 1. Доклад руководителя Управления по вопросам молодежной политики Карагандинской области Мираса Құттыбай. о проводимой работе в 2018году;
 2. 2. Информация о принимаемых мерах Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по Карагандинской области по снижению тарифов ЖКХ области. Докладчик – руководитель департамента Утегенов Арман Турсынович;
 3. 3. Информация заместителя председателя ОС Куанышбековой Л.А. об итогах республиканской конференции на тему «Общественные советы: проблемы и перспективы деятельности» (г Уральск).

Выступление руководителя

управления по вопросам

молодежной политики

Құттыбай М.Ж.

на заседании Общественного совета

20.19.2018 г.

 

Құрметті Кеңес мүшелері, әріптестер!

 

Жастар – еліміздің ертеңі, аға буынның игі істерін әрі қарай жалғайтын қоғамның қозғаушы күші.  «Егер алдағы бір жылды ойласаң – астық өсір, егер жүз жылды ойласаң – ағаш отырғыз, егер мәңгілігті ойласаң – адам тәрбиеле» деп дана халқымыз бекер айтпаған. Әрбір елдің, әрбір мемлекеттің бағдарлы болшағы жастармен тікелей байланысты.

Еліміз егемендігін жариялағаннан бастап жастар саясатын сапалы жүзеге асыру және осы саланы дамыту, жас азаматтарға үнемі қолдау көрсету мемлекет саясатының басым бағыттарына айналды.

Осы саладағы атқарылып жатқан жұмысты күшейту мақсатында 2012 жылдың 3 тамызында облыс әкімдігінің қаулысымен «Қарағанды облысы жастар саясаты мәселері жөніндегі басқармасы» ашылып қызмет жасауда.

Жастар саласындағы жұмысты бір уысқа жұмылдырып, әрбір мемлекеттік органның нақты құзыреттілігін айқындайтын 2015 жылдың  9 ақпанында қабылданған «Мемлекеттік жастар саясаты туралы» Қазақстан Республикасының жаңа Заңы қабылданды.

Облыста жетім және ата-аналардың қамқорлығынсыз қалған балаларды тұрғын үймен қамтамасыз ету бойынша, жастарды әлеуметтік қолдауды жетілдіру бойынша Кешендік жоспарлары орындалуда. «Жасыл ел», «Дипломмен ауылға!», «Жастар тәжірибесі», «Серпін» жобалары табысты жүзеге асырылуда.

Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында жастар саласына бөлінетін қаржы 3,5 млн. теңгені құраса, қазіргі таңда осы салаға 500 миллион теңге қаражат бөлінеді.

Жыл сайын 20 мыңға жуық жас азамат тұрақты жұмыспен қамтылып, жастарға арналған қоғамдық шаралар және әлеуметтік маңызды жобалар саны артып келеді.

Өңірімізде 300-ден астам мәдени-сауық орталықтары, 115 аула клубтары, 2,5 мыңнан астам спорттық кешендер жұмыс жасайды. Жаңа мектептер, балабақшалар, ауруханалар, әлеуметтік тұрғын үй бой көтеруде.

2019 ж. Президенттің «Бес әлеуметтік бастамасы» аясында 1400 орынға арналған студенттер жатақханасының құрылысы жоспарлануда.

Әкімдер жанында жас азаматтардың өзекті мәселелерін талқылап, олардың шешу жолдарын қарастыратын Жастар ісі жөніндегі Кеңестер құрылды.

Әрине, осы жетістіктер ел президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жүргізіп отырған тиімді саясатының негізінде екені сөзссіз.

Мемлекет басшысы әрбір саяси құжатта жас буынға үнемі көңіл бөліп, үлкен міндеттер қояды. Оның тағы бір айқын көрінісі, Елбасы өзінің соңғы халыққа Жолдауында келер 2019 жылды – ЖАСТАР ЖЫЛЫ деп белгіледі.

***

Уважаемые представители Общественного совета, коллеги! На сегодняшний день по данным органов статистики у нас в области проживает 291 436 человек. Это 21,1% от общей численности населения области. Доля городской молодежи составляет 78,3% (222 122 чел.), сельской – 21,7% (69 314 чел.).

Справочно. По данным органов статистики численность молодежи области (14-28 лет) составляет 291 436 человек или 21,1% от общей численности населения области. Доля городской молодежи составляет 78,3% (222 122 чел.), сельской – 21,7% (69 314 чел.). Численность экономически активной молодежи составляет 146,4 тыс. человек, занятого населения среди молодежи – 139,2 тыс. человек, самозанятой молодежи – 5,0 тыс., безработной молодежи – 7,0 тыс. человек.

В текущем году общий объем финансирования государственной молодежной политики составил 535,1 млн. тенге, в том числе госсоцзаказ – 158,2 млн. тенге. Из них на региональном уровне – 294,5 млн. тенге (2016 г. – 171,6 млн. тенге, 2017 г. – 226,1 млн. тенге), в том числе госсоцзаказ – 47,9 млн. тенге.

Для поддержки инициатив молодых людей действует 19 Молодежных ресурсных центров, зарегистрировано 86 молодежных НПО. В вузах, колледжах и предприятиях области действуют более 60-ти комитетов по делам молодежи (вузы – 9, ТиПО – 51, предприятия – 6). Действуют 70 волонтерских групп с охватом 1500 молодых людей. Создан «Волонтерский корпус».

Взаимодействие государства и общества осуществляет областной Совет по делам молодежи при акиме области, наделенный статусом консультативно-совещательного органа. В целях усиления взаимодействия состав областного Совета пересмотрен, и  сейчас до 60% его членов являются представителями НПО. Аналогичные Советы функционируют при акимах городов и районов.

Важную роль в развитии молодежной сферы занимают 9 вузов области. Целевым ориентиром молодежной политики в учебных заведениях является формирование современного специалиста высшей квалификации, обладающего должным уровнем профессиональной и общекультурной компетентности.

Ежегодно наши вузы выпускают порядка 7 тыс. специалистов, тем самым обеспечивая область необходимыми кадрами. В среднем 80% выпускников трудоустраиваются на постоянную работу.

По итогам 2017 года в национальном рейтинге лучших вузов страны 3 вуза области занимают лидирующие позиции (КЭУК, КарГУ, КарГТУ). В свою очередь лучшим вузом в рейтинге гуманитарно-экономических вузов Казахстана занял первое место – Карагандинский экономический университет.

В Программе развития Карагандинской области на 2016-2020 гг. обозначены необходимые задачи, и целевые индикаторы в части молодежной сферы.

Справочно. Целевые индикаторы молодежной политики:

- Уровень удовлетворенности молодежи государственной молодежной политикой, по итогам года составила – 89%.

- Доля NEET (маргинальная молодежь), по итогам 3 кв. 2017 г. составила 13,4%.

Одним из приоритетных вопросов молодежной политики является вопрос трудоустройства и занятости. Данный вопрос решается в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы.

За 10 месяцев т.г. более 20 тысяч (20279) молодых людей охвачены активными мерами содействия занятости населения. Из них трудоустроены более 17 тыс. человек (17694), на общественные работы направлены порядка 3-х тысяч человек (2896).

Кроме того, 2882 человека охвачено проектами «С дипломом - в село!» (трудоустроено 203 чел.), «Молодежная практика» (1174 чел.), «Жасыл ел» (1505 человек).

Далее, на постоянной основе проводятся ярмарки вакансий и свободных рабочих мест. С начала года в области проведено 51 ярмарок, в которых приняли участие 726 работодателей, было предложено 15884 вакансии, количество участников 4443 человека.

Справочно. Проведено 51 ярмарки вакансий, в которых приняли участие 726 работодателей, было предложено 15884 вакансии, количество участников 4443 человека. В ходе проведения ярмарки получили консультации 2994 человека, трудоустроены 1126 человек, направлены на общественные работы 244 человека, направлены на краткосрочные курсы обучения – 466 человек, на социальные рабочие места – 67 человек, на молодежную практику – 111 человек.

Ведется работа по поддержке и развитию молодежного предпринимательства. 304 человека получили микрокредиты, областные гранты и открыли свое дело (в текущем году 126 представителей молодежи получили микрокредиты; предоставлено 178 грантов на общую сумму 43,5 млн. тенге).

Справочно. В 2018 году выделено 10 млн. тенге (2017 г. – 3,5 млн. тенге), а гранты увеличены до 1 млн. тенге на каждый проект. Каждый победитель должен будет трудоустроить одного безработного, зарегистрированного в органах занятости, а также обучить его с выплатой стипендии в размере 40 тыс. тенге в течение пяти месяцев. Подобные проекты реализуются и в регионах области.

По проекту «Бастау-Бизнес» организовано обучение основам предпринимательства. Из общего числа обученных 31% или 575 человек - это молодые люди.

Организована работа порядка 32-х информационных групп по разъяснению использования инструментов государственной поддержки в сфере трудоустройства. Ими охвачено более 6 тысяч человек. Проведено 57 встреч.

Организованы выезды в регионы области молодежного информационно-культурного каравана «Жастар – Жастарға».

Справочно. С начала т.г. проведено более 14 встреч с участием 2180 молодых людей. Встречи прошли в Абайском, Актогайском, Бухар-Жырауском, Каркаралинском, Нуринском, Осакаровском, Шетском районах и в городах Караганда, Балхаш, Приозерск,Темиртау. К данным работам привлечены представители компетентных госорганов, институты гражданского общества и средства массовой информации. 

В результате проведенной работы уровень молодежной безработицы снизился на 0,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (3 кв. 2017 г. – 5,0%). В 2018 году наблюдается динамика снижения данного показателя: с 5,2% в 1 квартале до 4,6% в 3 квартале (1 кв. – 5,2%, 2 кв. – 4,9%, 3 кв. – 4,6%).

Также, по итогам 3 квартала 2018 года существенно снизилась доля NEET или так называемой «маргинальной» молодежи на 1,7% и составил 11,7% (3 кв. 2017 г. – 13,4%).

Реализуются имиджевые проекты. В целом, с начала года проведено около 2600 мероприятий, где приняли участие более 220 тыс. человек. Стоит отметить наиболее масштабные проекты, как традиционный Форум сельской молодежи, фестиваль солдатской дружбы, областной слет волонтеров, бал молодых офицеров. Ежегодно на площадке военного учебного центра «Спасск» проходит военно-патриотический сбор молодежи «Айбын».

В рамках реализации программы «Цифровой Казахстан» мы провели первый Международный форум IT-WEEKEND.KZ – 2018, в рамках которого был организован «Хакатон», где молодые участники разработали и представили различные ІТ-проекты социального характера. Также состоялась IT-выставка, на которой были представлены все современные цифровые достижения региона.

Также, на сегодняшний день ведется разработка интернет-журнала «Электронный гид» для молодежи с пошаговым алгоритмом действий по обучению, трудоустройству и возможностям по открытию бизнеса.

В мае т.г. у нас в областном центре заработал коворкинг-центр «Good zone». Он оборудован необходимой техникой для работы над проектами, обмена знаниями и идеями. Аналогичные центры открыты в городе Балхаш и Каркаралинском районе.

В рамках обеспечения квалифицированными кадрами – теологами между акимом области и ректором Египетского университета исламской культуры «Нур-Мубарак» подписан Меморандум о подготовке теологов, в рамках которого ежегодно вручаются именные стипендии акима 10 студентам-карагандинцам на общую сумму 5 млн. тенге.

Для изучения мнения молодежи области, управлением ежегодно проводятся социологические исследования по актуальным темам. Полученные результаты исследований дают оценку проводимой работе в молодежной сфере. Так, 89% молодых людей оценивает политическую ситуацию в нашей стране как благоприятную и дает положительную оценку, проводимой в отношении нее региональной политике, любят свою Родину и считают себя ее патриотами 91%, сохраняется благоприятная межконфессиональная и межэтническая обстановка и толерантность.

Актуальным вопросам остается обеспечение жильем. На сегодняшний день более 1000 молодых людей стоит в очереди на получение жилья. Акиматами городов и районов для молодежи и молодых семей выделено 369 квартир.

В этой связи организована активаня разъяснительная работа по социальной инициативе Главы Государства «7-20-25» совместно с Жилстройсбербанком и другими заинтересованными органами.

В целях обеспечения социальных и правовых гарантий выпускников детских домов, улучшения качества жизни реализуется Комплексный план по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Управлением на постоянной основе проводится мониторинг по выделению жилья. Согласно представленным сведениям из акиматов городов и районов, по состоянию на 1 ноября 2018 г. выделено 127 квартир, что составляет 171,6% от плана (план – 74).

Уважаемые представители Общественного совета! Глава Государства в своем очередном Послании предложил 2019 год объявить Годом молодежи.

В этой связи сейчас нашим управлением разрабатывается масштабный План мероприятий по организации и проведению Года молодежи. Он включает в себя широкий комплекс мер поддержки всех категорий молодежи, также проведение имиджевых мероприятий и расширение досуга. Основное внимание уделено адресной и информационной работам.  Ведется разработка Базы данных молодежи области.

В рамках плана также пройдут имиджевые мероприятия  Общереспубликанский форум «Молодежь - за традиционные ценности!», Международный Форум сельской молодежи, состоится вручение молодежной премии акима области «Кайнар». Запланирована реализация проекта по профилактике коррупции «Сарыарқа адалдық алаңы».

Работа в данном направлении продолжается.

 

Доклад окончен. Спасибо за внимание!

 

 

Выступление

заместителя председателя

 Общественного совета

Карагандинской области

 Куанышбековой Л.А.

 

16 ноября в городе Уральске состоялась конференция «Общественные советы: проблемы и перспективы деятельности». Организатором мероприятия выступил ОЮЛ «Гражданский Альянс Казахстана», при поддержке Министерства общественного развития Республики Казахстан и ПРООН в Казахстане.

Конференция собрала  200 представителей общественных советов, государственных органов, неправительственных организаций и средств массовой информации.

  В работе конференции принял участие: Министр общественного развития Республики Казахстан Дархан Калетаев, президент Гражданского Альянса Казахстана Асылбек Кожахметов.

В рамках мероприятия прошла пленарная сессия, на которой были обозначены проблемы и сформулированы предложения для улучшения процесса отбора кандидатов, формирования и определения условий функционирования Общественных советов. Были отмечены различия в подходах реализации функций общественного контроля и обозначены наиболее успешные практики. 

От Общественного совета Карагандинской области участвовали Куанышбекова Л.А. и Курбанбаева Г.Т. от Общественного совета города Караганды – Касымова А.С.

По результатам Конференции были подведение итоги обсуждения и приняты резолюции конкретных предложений по дальнейшему совершенствованию деятельности общественных советов.

В электронном виде  Вам были направлены материалы Конференции.

Так же, информация размещена на сайте Общественного совета

 

 

Резолюция

Республиканской конференции «Общественные советы: проблемы и перспективы деятельности»

г.Уральск                                                                                                 16/11/2018

Участники конференции отмечают, что одной из стратегически важных задач, направленной на развитие гражданского общества является укрепление роли института общественных советов в Республике Казахстан.

Задача налаживания взаимного сотрудничества общественных советов с неправительственным сектором становится важнейшим императивом дальнейшего устойчивого развития института общественных советов.

Руководствуясь высокими идеалами развития гражданского общества в Республике Казахстан, осознавая роль и значение гражданского взаимодействия в обществе, участники Конференции считают необходимым:

 1. Осуществлять последовательные действия, направленные на укрепление роли общественных советов в жизни общества, путем повышения уровня информированности населения, усиления связи с неправительственным сектором, налаживанием обмена между общественными советами методов и подходов к решению поставленных задач. Обеспечить ведущую роль общественных советов  в формировании государственных программ развития.
 2. Рассматривать деятельность общественных советов по реализации функций общественного контроля как важную задачу развития гражданского общества в Республике Казахстан, содействовать и поддерживать гражданские инициативы в этом направлении.
 3. Конференция поддерживает усилия Гражданского Альянса Казахстана по формированию единого интернет пространства  на базе сайта kazkenes.kz и считает необходимым продолжать осуществление мер, направленных на развитие этого портала.
 4. Участники Конференции ознакомились с проектом Концепции законопроекта о внесении дополнений и изменений в Закон РК «Об общественных советах», поддерживают необходимость дальнейшего совершенствования законодательства и направят свои предложения в течении 5 дней в Гражданский Альянс Казахстана (Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.) для свода и предоставления единого перечня предложений в Министерство общественного развития РК.
 5. Развивать совместную c ВУЗ деятельность по исследовательским направлениям и образовательные программы для молодежи по вопросам осуществления общественного контроля. Содействовать развитию волонтерства путем вовлечения молодежи и населения в целом, в процессы подготовки общественными советами мероприятий общественного контроля.
 6. Внедрить практику повышения квалификации членов общественных советов путем развития международных программ обмена со странами, на опыт которых ориентируется Республика Казахстан в вопросах совершенствования института общественных советов.
 7. Рассматривая Конференцию как общественно значимое событие, направить усилия участников на распространение полученной информации среди членов общественных советов по принадлежности.

ПРОЕКТ

Рекомендаций Общественного совета Карагандинской области по реализации программы ипотечного кредитования 7-20-25

2 ноября 2018 года состоялось заседание правовой комиссии Общественного совета Карагандинской области со следующей повесткой:

1.Проблемы реализации Президентской программы ипотечного кредитования «7–20–25» в Карагандинской области.

По результатам обсуждения, члены комиссии подготовили следующие рекомендации:

 1. 1. Рассмотреть возможность реализации по программе вторичного жилья. Для семей со средним достатком, в условиях Карагандинской области, где стоимость вторичного жилья существенно ниже первичного (находится в ценовом коридоре от 4 000 000  до 10 000 000 тенге), приобретение вторичного жилья предпочтительнее.
 2. 2. Рассмотреть возможность предоставления сертификатов для первоначального взноса по различным государственным программам для более широкого круга потенциальных участников программы 7-20-25.
 3. 3. Рассмотреть возможность государственной поддержки застройщиков, строящих жильё для реализации по программе 7-20-25.

Состав Общественного Совета Карагандинской области

на заседании 20.11.2018 года

 

Всего 28 членов совета

22– присутствуют

5 - отсутствуют по уважительным причинам

1 - отсутствует

1.       

Аймагамбетов

Еркара Балкараевич

Председатель

Ректор Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза

Присутствует

2.       

Абишев

Жандос Акылсерикович

Заместитель акима Карагандинской области

Присутствует

3.       

Адекенов

Сергазы Мынжасарович

Заместитель председателя

 

Председатель областного филиала НДПП «Ауыл», депутат областного маслихата

Присутствует

4.       

Куанышбекова

Любовь Александровна

Заместитель председателя 

Врач, общественный деятель

Присутствует

5.       

Вшивцева

Наталья Николаевна

Секретарь

 

Заместитель председателя Союза ремесленников Казахстана.

Присутствует

6.       

Ахмадишин

Ильгизар Миргазиянович

Директор ГКП «Областной центр медицинской помощи ветеранам  войны»

Присутствует

7.       

Ахметов

Талгат Серикбаевич

Председатель Союза ветеранов и инвалидов войны в Афганистане Карагандинской области.

Присутствует

8.       

Беркалиев

Марат Бахытжанович

Председатель областного филиала ДПК «Акжол»

Отсутствует

9.       

Жакаев

Жалгаспай Султангалиевич

Начальник МПС ДВД Карагандинской области.

На больничном

10.   

Джанаев

Увайс Хаважиевич

Председатель областного чечено-ингушского этнокультурного объединения «Вайнах»

Присутствует

11.   

Дрижд

Николай Александрович

Почетный гражданин городов Караганды, Сарани, Шахтинска, ветеран труда

Присутствует

12.   

Зевахин

Александр Михайлович

Первый секретарь областного филиала КНПК.

Присутствует

13.   

Ларионов

Александр Викторович

Генеральный директор АО «Карагандинский завод электротехнического оборудования».

Присутствует

14.   

Кульпеисов

Ернар Даулович

Директор палаты предпринимателей Карагандинской области.

Присутствует

15.   

Курбанбаева

 Гульнара Туретаевна

Вице-президент ОО «Ассоциация предпринимателей Карагандинской области»

Присутствует

16.   

Ивкин

Александр Михайлович

Председатель ОО Центр реабилитации инвалидов «Лайыкты өмір»

В отъезде

17.   

Камалиев

Тлеубек Камалиевич

Ветеран труда

Присутствует

18.   

Калашников

Николай Иванович

Ветеран труда МВД

В отъезде

19.   

Торегельдин

Серик Макенович

председатель Совета по защите прав предпринимателей Карагандинской области

Присутствует

20.   

Миргаязов

Марат Вакифович

Председатель профсоюза угольщиков «Коргау», депутат областного маслихата

Присутствует

21.   

Медебаев

Советбек Турсынович

Секретарь  Жезказганского городского маслихата

В больнице

22.   

Мухамеджанов

Камалтин Ескендирович

Ветеран труда, почетный гражданин города Караганды

В отъезде

23.   

Нигматулин

Аргын Зайруллаұлы

Директор хоккейного клуба «Сарыарка», депутат областного маслихата

Присутствует

24.   

Омарбекова

Рымбала Кенжебалиевна

Директор кинотеатра «Сары жайляу», ветеран труда

Присутствует

25.   

Омарханов

Нуркелды Зиядаулы

Руководитель областного штаба студенческих строительных и молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел»

Присутствует

26.   

Оспанова

Кадиша Базарбаевна

Первый заместитель председателя областного филиала партии «Нур Отан», депутат областного маслихата

Присутствует

27.   

Презент

Григорий Михайлович

Ветеран труда, почетный гражданин города Караганды

Присутствует

28.   

Торегожин

Оралды Турсунович

Председатель Карагандинского областного филиала РОО «Организация ветеранов РК»

Присутствует

 

Секретарь Вшивцева Н.Н.

E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Тел.8 701 750 21 56